Fødekæder

4.1 Fødekæder

Fødekæder beskriver kredsløb i naturen og indgår i beskrivelsen af et økosystem. Når man beskriver en fødekæde, får man et overblik over, hvordan biologisk materiale indgår i forskellige organismer, og hvordan organismerne afhænger af hinanden.

fødekæde ver3

Når vi skal forstå kredsløb i økosystemer, er det fordi, vi ønsker at kende konsekvenserne af af vores handlinger, hvis vi laver ændringer i systemet.

Fødekæde

Fødekæde

Rovdyr spiser byttedyr, og selvom det virker barskt, er det af stor vigtighed for byttedyrene som art, at de svageste byttedyr bliver sorteret fra, og at der ikke sker en overbefolkning af områder.

shutterstock_231982306 dyr fugl rovfugl

4.2 Biomasse

Når man laver økologiske undersøgelser, er det vigtigt, at man kan sammenligne forskellige økosystemer.

Man kan blandt andet se på opbygning, omdannelse og nedbrydning af organisk stof i et økosystem.

Én af de størrelser, man kan beregne for forskellige økosystemer, er biomassen.

DEN TOTALE biomasse

Det kan være hensigtsmæssigt at opdele den totale biomasse. Man kan vælge at beregne plantebiomassen eller biomassen for rovdyr eller byttedyr.

Der er altid flest dyr lavest i fødekæden. En tommelfingerregel er, at der skal 10 kg byttedyr til, at et rovdyr øger sin vægt med 1 kg. Forholdet er altså 10:1. Resten af biomassen bliver brugt på, at dyret lever.

Fødekæde og biomasse.

Mellem planteædende byttedyr og planter er forholdet ikke 10:1. Der skal være betydeligt mere plantemateriale per planteæder, som det ses af pyramiden nedenfor.

Fødekæde og biomasse

Fødekæde og biomasse

Biomasse

Hvis man vejede alle bakterier på jorden, ville de veje 5000 gange mere end alle mennesker.

Alle verdens myrer vejer 10 gange så meget som alle verdens mennesker.

Alle verdens mennesker vejer 7 gange så meget som alle verdens kyllinger.

shutterstock_127331855 kylling

Aktivitet: Hvad skal vi spise i fremtiden?

Der er stor forskel på hvor meget biomasse, der er bundet øverst og nederst i fødekæden. I en verden hvor der stadig bliver flere og flere mennesker, skal vi sikre os, at der er mad nok.

Kig på fødekæden med mennesket på toppen.

Menneskets fødekæde

Menneskets fødekæde

Mennesket er i stand til at spise mange forskellige ting, men i Danmark spiser de fleste kød hver dag.

Diskutér på klassen, om man ville have glæde af regler eller afgifter, der regulerer, om vi spiser meget brød eller kød.

Danmark producerer fødevarer nok til at kunne brødføde mindst 10 millioner mennesker.

Hvad ville det betyde for fødevaremængden, hvis vi alle var vegetarer?

Diskutér resultatet på klassen.

Aktivitet: Beregning af biomasse.

Der er stor forskel på hvor meget biomasse, der er bundet øverst og nederst i fødekæden.


Økologisk fødekæde

Økologisk fødekæde

Kig på fødekæden.

Beregn, hvor meget den samlede masse af bakterier, dafnier og byttefisk er i en sø, som indeholder 100 kg rovfisk (tip: du skal bruge faktor 10 reglen).

Diskutér resultatet i klassen.

Hvad ved du om fødekæder?

Læringsmål


Færdighedsmål

  • Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper.
  • Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt.
  • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber.

Vidensmål

  • Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof.
  • Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper.
  • Eleven har viden om naturforvaltning.
  • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag.