Evolution

7.1 Charles Darwin


Charles Darwin

Charles Darwin (1809-1882)

Charles Darwin udgav den 24. november 1859 bogen “The origin of species” eller på dansk “Arternes oprindelse”.

Denne bog anses som grundlaget for den moderne evolutionsteori.

Bogen beskriver, hvordan Darwin mener, arter formes gennem naturlig selektion. Natulig selektion betyder, at de individer, der har de bedste egenskaber, vil være de, der overlever og formerer sig. Derved vil deres egenskaber gå i arv og blive de fremherskende, når arten med tiden ændrer sig.

Charles Darwin og evolution

Evolution er den proces, der medfører, at arter ændre sig og tilpasser sig fra generation til generation. Når tilpasningen sker over lang tid, kan det resultere i nye arter.

I bogen “Arternes oprindelse” præsenterer Charles Darwin sine teorier, som han underbygger med de observationer, han har foretaget på sin 5-årige rejse med skibet HMS Beagle. Et vigtigt element var observationer af finker, han foretog på Galapagosøerne.

Hver ø havde finker med specielle træk, der gjorde, at de var tilpasset forholdene på netop den ø. Nogle finker havde stærke næb til at knække nødder, mens andre finker på andre øer havde små spidse næb, så de kunne fange insekter.

Darwin var overbevist om, at finkerne alle så ens ud, da de var kommet til øerne første gang, og at evolution havde formet de forskelle, han iagttog. Han fandt mange forskellige finker på Galapagosøerne.

7.2 Evolution og naturlig selektion


Naturlig selektion

Evolutionen er den proces, hvorved arter ændres gennem tid, sådan at de tilpasser sig omgivelserne gennem naturlig selektion. De individer, der er bedst egnede til at overleve og producere nyt afkom, vil fremme tilstedeværelsen af netop deres arvelige egenskaber i kommende generationer. De bedste arvelige egenskaber bliver mere og mere dominerende i en art, og over tid ændrer det genetiske materiale sig, og der sker evolution.

definitioner

Darwins finker

Darwin fandt 15 forskellige finkearter på Galapagos øerne. De havde meget forskellige næb og de vejede fra 8 g til 38 gram.

Finker med forskellige næb

Finker med forskellige næb

7.3 Velbegrundet evolutionsteori

Evolotionsteorien er én af de bedst belyste naturvidenskabelige teorier.

Miljø og evolution

Moderne teknologi har hjulpet os til at opdage, at vi indeholder gener. Vores forståelse af gener og DNA giver os indblik i, hvordan vidt forskellige arter har en række fællestræk.

Hvis Darwin levede i dag, ville han være begejstret ved at se, hvordan den moderne naturvidenskab har underbygget hans hypoteser om arternes oprindelse og løftet evulotionsteorien til en naturlov, der forklarer livets mangfoldighed.

Evolution giver os en dybere forståelse af, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Evolutionsteorien forklarer, hvordan livet har udviklet sig gennem milliarder af år her på Jorden.

Èn stor familie

Vi ved nu, at alt liv er i familie med hinanden, hvis vi bare går langt nok tilbage i tiden. Det ved vi, fordi alt liv indeholder DNA.

Variation i en population

7.4 Evolution og tilfældige begivenheder

Evolution er ikke tilfældigt. Der er nøje sammenhæng, med det miljø dyr lever i og hvilke egenskaber, der ændres over tid. Der kan dog være stor tilfældighed i, hvad der sker med arterne.

Somme tider kan selv den bedst tilpassede art uddø på grund af naturkatastrofer. Det kan være at en stor meteor, et stort vulkanudbrud eller klimaforandringer, der ændrer på levevilkårene, så livet udvikler sig i en ny retning.

For 63 millioner år siden ændrede en meteor livets gang. Dinosauernes tid var forbi, og vejen var banet for pattedyrene og mennesket.


Vulkaner kan ændre miljøet

Når livsbetingelserne ændres, sker der evolution, så livet fortsat kan klare sig.

Massedød

Studier af fossiler viser, at der har været massedød flere gange på Jorden. Dinosaurerne uddøde på grund af de forandringer, der skete, som følge af et meteornedslag. Men vi har ikke en forklaring på, at cirka 90 procent af alle havdyr uddøde i afslutningen af tidsperioden Perm for cirka 250 millioner år siden.

7.5 Fremadrettet evolution


Evolutionens begrænsninger

Evolution har frembragt de mest forskelligartede og fantastiske organismer. Evolutionen har dog sine begrænsninger.  

Evolution sker fremadrettet. Evolutionen retter ikke fejl eller uhensigtsmæssige ting, der er sket i fortiden.

Et berømt eksempel er den nerve, der sørger for, at vi ikke får noget galt i halsen, og at vi ånder normalt (laryngeal nerve). Det smarteste ville være, at den gik fra hjernen til svælget, hvilket er en afstand på cirka 20-30 cm for en giraf. Men hos giraffen er den lange hals udviklet efter nerven, og derfor er nerven cirka 5 meter lang. Den går ned langs halsen, vender om igen og går tilbage.

Et relativt dårligt design, men samtidig et bevis for, at evolutionen styrer udviklingen, og at den kun kan gå fremad. Der er ingen intelligent planlægning bag evolutionen.

7.6 Afvejning af følgevirkninger

Når nye egenskaber fremmes gennem evolution, er der sommetider negative følgevirkninger.

For eksempel har rovdyr typisk fremadrettede øjne, så de kan fokusere på byttet, mens byttedyr har øjne i siden for at have det bredest mulige synsfelt.

Hvis rovdyret selv bliver byttedyr, har det nu dårligere syn i forhold til at opdage trusler. De nye egenskaber har således både positive- og negative følgevirkninger.

Trade off, ved evolution

Rovdyr med syn fremad. Byttedyr med bredt synsfelt

Rovdyr med syn fremad. Byttedyr med bredt synsfelt

Nogle dyr, som for eksempel en elefant, er ikke truet af rovdyr i kraft af sin størrelse.

Chimpanse

Klik på filmen nedenfor, og se cirka 5 minutter om, hvordan vi kom op på to ben, og hvad det har betydet for skelettet.

Filmen er fra Statens Naturhistoriske Museum.

Evolution SNM oprejst gang

Evolution SNM oprejst gang


Aktivitet: Menneskets evolution                                                      

Det er ikke altid, at evolutionen går den vej, man forventer. Print den pdf-fil nedenfor. Det er 5 billeder af kranier af menneskelignende væsener navngivet A-E. Det ene kranie tilhører et menneske.

Opstil bogstaverne i den rækkefølge, I mener, er den rigtige, i forhold til udviklingen af den menneskelige art.

Følgende arter er vist:

Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo sapiens.

Opgaven: EvolutionKranieHjerne.

Svar på hovedet: 

Aktivitet: Resultatet af evolution

Gå sammen i par, og diskutér, hvorfor vi mennesker mon har så stor en tommelfingermuskel i forhold til musklerne ved de andre fingre.

Diskutér, hvorfor følgende dyr ser ud, som de gør, begrundet i evolutionsteorien:

Pingvin

Ugle

Gazelle

StrudsAktivitet: Statens naturhistoriske Museum

Tag en tur på Statens Naturhistoriske museum. 

Hvis I vil lære mere om evolution, er naturhistorisk museum et rigtigt godt sted at tage hen.

Vi har været så heldigt at få besøg fra Statens Naturhistoriske Museum’s “Viden på vej”, hvor vi fik lejlighed til at lære mere om evolution.

Hvad ved du om liv og evolution?

Læringsmål


Færdighedsmål

  • Eleven kan forklare organismers tilpasning til levesteder, som reaktion på miljøforandringer
  • Eleven kan med modeller forklare organismers tilpasning

Vidensmål

  • Eleven har viden om organismers anatomiske tilpasninger
  • Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling
  • Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer